Home > 단체표준 인증 > 자료실
자료실

SPS-C KPSIC 0001-7337:2019 인증 업체 목록

페이지 정보

작성자 관리자 작성일20-03-23 10:02 조회855회 댓글1건

본문

* 업체 검색시 Ctr+F 후 업체명 기입

 

 

 

제 20200117-7337-01호

 

모바일파킹(유) : · 단방향(일체형) GT-8800A

                     ·​ 양방향(일체형) GT-8500AD

제 20200320-7337-02호

 

(주)위쥬테크 : ·​ 단방향(일체형) WLPR540

제 20200522-7337-03호

 

아이티에스엔지니어링(주) : · 단방향(일체형) ITS-MTC01-M

                                  ·​ 양방향(일체형) ITS-DMTC01-M 

제 20200731-7337-04호

 

(주)동양산전 : · 단방향(일체형) DY-LPR400L

제 20200731-7337-05호

 

(주)세은테크 : · 단방향(분리형) STLPR-400

제 20200731-7337-06호

 

(주)베스트일렉트로닉스 : · 단방향(일체형) BE-LPR4000

                                ·​ 양방향(일체형) BE-LPR4200 

제 20201023-7337-07호

 

(유)에스티원 : · 단방향(일체형) ST-DLLPR

  · 양방향(분리형) ST-LPR/B

 

 제 20201127-7337-08호

 

(주)대영IOT : · 단방향(분리형) DXFLR300DH

  · 양방향(분리형) DXFLR350D​

 
제 20210326-7337-09호

 

(주)넥스파시스템 : · 단방향(일체형) NPP-LPR130S/U

                        · 양방향(일체형) NPP-LPR130D/U  


제 20210528-7337-10호

 

(주)포스트엠비 : · 단방향(분리형) PLPR-100B

                     ·​ 양방향(분리형) PLPR-100A 
 

제 20210528-7337-11호

 

(주)지오엔지스 : · 단방향(일체형) GS-DP640

제 20210625-7337-12호

 

(주)대웅IPS : · 단방향(일체형) DW-LPR-1000

 

 

 

 

제 20210729-7337-13호

 

(주)디에이치디 : · 단방향(분리형) GP-P-4001

제 20210827-7337-14호

 

(주)에스아이티  : · 단방향(분리형) S-LPR1050

                      ·​ 양방향(분리형) S-DLPR1050

제 20210827-7337-15호

 

(주)다이노 : · 단방향(분리형) DINO-LPR1005

제 20210930-7337-16호

 

(주)이노파크텍 : · 단방향(분리형) PLPRC-100

 

댓글목록

관리자님의 댓글

관리자 작성일

2021/09/06 업데이트 완료